ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقالات در سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام در خواست می شود جهت شرکت در همایش هزینه ثبت نام خود را تا 25 مهرماه 1395 پرداخت نمائید.