امـروز، دوشنبه, 30 مهر 1397

جدول هزینه شرکت در همایش

-

تا 96/07/01

تا 96/08/20

تا 96/09/01 (و در محل)

دانشجویی

50000 تومان

60000 تومان

70000 تومان

آزاد

100000 تومان

120000 تومان

140000 تومان

 

جدول هزینه کارگاه ها

 

-

تا 96/07/01

تا 96/08/20

تا 96/09/01 (و در محل)

دانشجویی

35000 تومان

40000 تومان

45000 تومان

آزاد

70000 تومان

80000 تومان

90000 تومان

 

برای ارائه مقاله­ ها هزینه اضافی دریافت نخواهد شد.

به منظور ثبت­ نام در همایش و کارگاه ­ها بر اساس تاریخ­ ها و مبالغ تعیین شده هزینه را به شماره حساب 1732237672 بانك ملت دانشكده كشاورزی دانشگاه شیراز به نام مهدی محبی فانی واریز نمایید.

- پرداخت و ثبت هزینه ثبت نام در همایش و هر یک از کارگاه­ ها باید به صورت جداگانه انجام شود.
- با توجه به محدودیت ظرفیت کارگاه ­ها، لطفاً پیش از ثبت ­نام کارگاه با مراجعه به صفحه اصلی وب­ سایت همایش از عدم تکمیل ظرفیت مطلع شوید.

- لطفاً در فیش واریزی "هزینه ثبت ­نام در همایش" یا "هزینه ثبت­ نام در هریک از کارگاه­ ها" قید گردد.
- الزامی است فیش واریزی و اطلاعات آن از طریق وب­ سایت همایش ثبت گردد.
- ارایه اصل فیش واریزی در زمان برگزاری همایش به میز ثبت­ نام ضروری است.


بعد از پرداخت هزینه موارد فوق، شماره فیش را از طریق منو ثبت نام در همایش در سایت ثبت نموده و همچنین فیش را جهت پیگیری های احتمالی بعدی نزد خود نگه دارید.