جدول هزینه شرکت در همایش

-

تا 15 بهمن ماه

(تخفیف ویژه)

تا 30 بهمن ماه

(تخفیف)

ثبت نام در محل

دانشجویی

50000 تومان

65000 تومان

80000 تومان

آزاد

100000 تومان

130000 تومان

160000 تومان

  

برای ارائه مقاله­ ها هزینه اضافی دریافت نخواهد شد.

به منظور ثبت­ نام در همایش و کارگاه ­ها بر اساس تاریخ­ ها و مبالغ تعیین شده هزینه را به شماره حساب 1732237672 یا شماره کارت 6104337542862089 نزد بانك ملت دانشكده كشاورزی دانشگاه شیراز به نام مهدی محبی فانی واریز نمایید.

- پرداخت و ثبت هزینه ثبت نام در همایش و هر یک از کارگاه­ ها باید به صورت جداگانه انجام شود.
- با توجه به محدودیت ظرفیت کارگاه ­ها، لطفاً پیش از ثبت ­نام کارگاه با مراجعه به صفحه اصلی وب­ سایت همایش از عدم تکمیل ظرفیت مطلع شوید.

- لطفاً در فیش واریزی "هزینه ثبت ­نام در همایش" یا "هزینه ثبت­ نام در هریک از کارگاه­ ها" قید گردد.
- الزامی است فیش واریزی و اطلاعات آن از طریق وب­ سایت همایش ثبت گردد.
- ارایه اصل فیش واریزی در زمان برگزاری همایش به میز ثبت­ نام ضروری است.


بعد از پرداخت هزینه موارد فوق، شماره فیش را از طریق منو ثبت نام در همایش در سایت ثبت نموده و همچنین فیش را جهت پیگیری های احتمالی بعدی نزد خود نگه دارید.