امـروز، دوشنبه, 30 مهر 1397
 • آسایش دام و ارتباط آن با سلامت و عملكرد حیوانات
 • تاثیر آسایش دام بر كیفیت فرآورده های دامی
 • حذف و جایگزینی درنشخواركنندگان
 • همه گیرشناسی عفونتهای شایع در نشخواركنندگان و اسب
 • بهبود کیفیت گوشت و شیر خام
 • پیشگیری از بیماری های پیرامون زایمان
 • اهمیت اقتصادی و پیشگیری ازبیماری های نوزادن
 • مدیریت تجویز مکمل ها و افزودنی ها
 • بهداشت خوراک دام
 • کنترل تنش اکسیداتیو درنشخوارکنندگان و اسب
 • روش های بررسی افت عملکرد درنشخوارکنندگان و اسب
 • ارتباط تغذیه و تولید مثل درنشخوارکنندگان و اسب