امـروز، دوشنبه, 30 مهر 1397

دکتر محمد نوری

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر كامران شريفی

دانشيار دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر صمد لطف‌اله‌زاده

دانشیار دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران

دکتر محمد رحیم حاجی حاجیكلایی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مریم انصاری لاری

استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه شیراز

دکتر محمد موذنی

استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه شیراز