امـروز، دوشنبه, 30 مهر 1397

کارگاه 1

مدرس: دكتر فرودی

شركت فرامدیا

موضوع: آناليز مواد خوراكی و بالانس جیره بر مبنای اسید آمینه

کارگاه 2

مدرس: دكتر محمدرضا اصلانی

استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهركرد

موضوع: روش‌های كاربردی در تشخیص و كنترل مسمومیت‌های رایج در دام‌های بزرگ

کارگاه 3

مدرسان:
دكتر مهدی محبی فانی (استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه شیراز)

دكتر آریا رسولی (دانشیار دانشكده دامپزشكی دانشگاه شیراز)

موضوع: مدیریت و بهداشت گوساله های شیرخوار با ملاحظات اقتصادی

کارگاه 4

مدرس: دكتر محمد نوری

استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع: بیماری های انگلی خون در حیوانات علفخوار

 

ظرفیت هر کارگاه 25 نفر می باشد.

 ثبت نام در کارگاه های آموزشی