امـروز، پنج شنبه, 22 آذر 1397
  1. عنوان کارگاه آموزشی: اشتباهات رایج در مدیریت گاوهای خشک و دورۀ انتقال

مدرسین:

  • دکتر مهدی محبی فانی (استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز)
  • دکتر کامران شریفی (دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

 مدت: 4 ساعت


  1. عنوان كارگاه: دلایل اقتصادی و زیست محیطی استفاده از فناوری های تولید مثل در گوسفند و بز

مدرس:

  • دكتر مرتضی آقامیری (دانشیار دانشگاه شهید با هنر كرمان)

 مدت: 4 ساعت

هزینه شرکت در کارگاه:

  • دانشجویان: 300000 ریال
  • آزاد: 600000 ریال