امـروز، یکشنبه, 13 فروردين 1402

جدول هزینه شرکت در همایش

-

تا ۱۵ بهمن ماه

(تخفیف ویژه)

تا ۲۹ بهمن ماه

(تخفیف)

ثبت نام در محل

دانشجویی

۶۰۰۰۰ تومان

۸۰۰۰۰ تومان

۱۰۰۰۰۰ تومان

آزاد

۱۲۰۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰۰ تومان

  

هزینه شرکت در کارگاه:

  • دانشجویان: ۴۰۰۰۰ تومان
  • آزاد: ۸۰۰۰۰ تومان

برای ارائه مقاله­ ها هزینه اضافی دریافت نخواهد شد.

به منظور ثبت­ نام در همایش و کارگاه ­ها بر اساس تاریخ­ ها و مبالغ تعیین شده هزینه را به شماره حساب ۱۷۳۲۲۳۷۶۷۲ یا شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۵۴۲۸۶۲۰۸۹ نزد بانك ملت دانشكده كشاورزی دانشگاه شیراز به نام مهدی محبی فانی واریز نمایید.

- پرداخت و ثبت هزینه ثبت نام در همایش و هر یک از کارگاه­ ها باید به صورت جداگانه انجام شود.
- با توجه به محدودیت ظرفیت کارگاه ­ها، لطفاً پیش از ثبت ­نام کارگاه با مراجعه به صفحه اصلی وب­ سایت همایش از عدم تکمیل ظرفیت مطلع شوید.

- لطفاً در فیش واریزی "هزینه ثبت ­نام در همایش" یا "هزینه ثبت­ نام در هریک از کارگاه­ ها" قید گردد.
- الزامی است فیش واریزی و اطلاعات آن از طریق وب­ سایت همایش ثبت گردد.
- ارایه اصل فیش واریزی در زمان برگزاری همایش به میز ثبت­ نام ضروری است.


بعد از پرداخت هزینه موارد فوق، شماره فیش را از طریق منو ثبت نام در همایش در سایت ثبت نموده و همچنین فیش را جهت پیگیری های احتمالی بعدی نزد خود نگه دارید.