امـروز، یکشنبه, 13 آذر 1401

فهرست مقالات پذیرفته شده در سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، دانشكده دامپزشكی دانشگاه شیراز

کارگـاه هـا

كد مقاله

عنـوان

شیوه ارائه

بدون كد

ضرورت کنترل حذف اجباری در گله های گاو شیری

كارگاه

بدون كد

Hind Gut Acidosis

كارگاه

 

پذیرفته شدگان به صورت سخنرانی

كد مقاله

عنـوان

شیوه ارائه

92

ارتباط میزان نمره بدنی با مقاومت به انسولین در مرحله نخست شیردهی در گاوهای هلشتاین پرتولید

سخنرانی رزرو

مدعو

پاستوریزاسیون آغوز گاو

سخنرانی

مدعو

مدیریت تولید مثل در گله های گاو شیری

سخنرانی

مدعو

واكسیناسیون در مدیریت بهداشتی گله های شیری

سخنرانی

مدعو

شروع مجدد چرخه تخمدانی: رخدادی كلیدی در تولید مثل گاو شیری پس از زایمان

سخنرانی

مدعو

اپیدمیولوژی مشاركتی و نقش آن در پژوهش‌های اپیدمیولوژیك

سخنرانی

17

تغذیه دانه ذرت آسیاب شده و پرک به گاوهای هلشتاین تحت تنش گرمایی: فراسنجه‌های تخمیری

سخنرانی

مدعو

چالش های اجرای پروتکلهای تلقیح در زمان ثابت در گله های گاوهای شیری ایران

سخنرانی

25

بررسی کیفیت جایگاه نگهداری و لنگش ناشی از اختلالات موضعی انگشتی در گاوداری های شیری شهرستان گلپایگان

سخنرانی

43

بررسی شیوع و دوام آنتی بادیهای مادری برعلیه هرپس ویروس تیپ 1 گاوی در گوساله ها

سخنرانی

46

بیوسکیوریتی در تولید خوراک دام

سخنرانی

63

تغذیه کروم-متیونین به گوساله‌های هلشتاین تحت تنش گرمایی: عملکرد رشد از تولد تا سه ماهگی

سخنرانی

76

اعتبارسنجی دستگاه رفرکتومتر دیجیتال بریکس برای اندازه گیری غلظت ایمونوگلوبولین جی (IgG) در آغوز گاو هلشتاین

سخنرانی

81

رخداد هیپوکلسمی تحت بالینی در خلال روزهایی جز روزهای اول پس از زایش

سخنرانی

82

ارتباط برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو و یافته¬های بالینی در اسب¬های مبتلا به کولیک

سخنرانی

88

اهمیت تشخیص آبستنی در گوسفند، بررسی ارزش اقتصادی مرتبط با لاپاروسکوپی در استان خوزستان

سخنرانی

90

بررسی میزان انتقال رادون به شیر

سخنرانی

94

مقایسه ظرفیت اکسیدانی شیر در نمونه های سالم و نمونه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

سخنرانی

23

مقادیر سرمی هورمون های تیروئیدی در دوره های مختلف قبل و بعد از زایمان در گوسفند دنبه دار ایرانی

سخنرانی

 

پذیرفته شدگان به صورت پوستر

كد مقاله

عنـوان

شیوه ارائه

24

آربوویروسهای دامی، تهدیدات حال و آینده و ضرورت تغییر نگاه به آنها

پوستر

18

تغذیه دانه ذرت آسیاب شده و پرک به گاوهای هلشتاین تحت تنش گرمایی: فعالیت جویدن

پوستر

45

مطالعه کاربرد افزودنی سین بیوتیک خرما بر روی عملکرد و فاکتورهای خونی طیور گوشتی ( راس 308)

پوستر

1

بررسی مقا یسه ئی نتایج پارامتر های خونی در سیستم های پرورشی متراکم و نیمه متراکم بزان نژاد سانن با کاربرد بر

پوستر

4

موی بدن شاخصی برای تعیین استرس مزمن در حیوانات

پوستر

5

اکسی¬توسین کاهنده تنش زایش می باشد

پوستر

6

بررسی آلودگی خامه های غیر پاستوریزه عرضه شده در مراکز لبنی شهرستان یزد به اشرشیا کولی و سالمونلا

پوستر

8

بررسی زیر ساخت ها و عملکرد مجتمع دامپروری چم تفت از استان یزد

پوستر

9

تأثیر بیماری فاسیولوزیس بر بازده تولید مثلی در گوسفند و گاو

پوستر

10

مروری بر اثرات کمبود مواد معدنی روی عملکرد دستگاه تولیدمثلی در گاوهای شیرده

پوستر

11

بررسی تاثیر رقیق سازی سِمِن بر میزان زایش میش قره‌گل (کبوده شیرازی) بعد از تلقیح مصنوعی در زمان مشخص

پوستر

12

تاثیر eCG در پروتکل‌های مختلف همزمان سازی فحلی مبتنی بر پروژسترون در فصل جفت‌گیری بر عملکرد تولید مثلی بز بومی

پوستر

15

پیشگیری از ورم پستان با تاكید بر مطالعات انجام شده در زمینه واكسیناسیون

پوستر

16

بررسی زیر ساخت ها و عملکرد مجتمع دامپروری محمودی یزد

پوستر

19

بررسی میزان شیوع سرمی بیماری تب مالت در مراجعین به آزمایشگاه مركزی شهرستان یزد طی سالهای 94-1392

پوستر

21

تاثیر رادون موجود در آب بر سلامت سلول های خونی

پوستر

22

مروری بر ورم پستان در گاوهای شیری

پوستر

26

شناسایی ژن های مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های دسته تتراسایکلین در جدایه های اشریشیاکلی از مدفوع گاومیش های ذبح

پوستر

27

پراکندگی جربهای اوریباتیده و تشخیص آلودگی به سیستی سرکوئید سستودها در مراتع شهرستان ارومیه

پوستر

28

ترکیبات شیمیایی برخی از مواد خوراکی مورد استفاده در گاوداری‌های صنعتی شیراز

پوستر

29

هم سطح‌سازی رطوبت تفاله چغندر قند و یونجه خشک با سیلاژ ذرت در جیره آغازین

پوستر

30

مشاهدات درمدیریت ارتفاع برش سیلوی ذرت

پوستر

31

تعیین الگوی مقاومت دارویی E.coli O157:H7 جداسازی شده از گوشت گاوهای کشتارشده در کشتارگاه صنعتی کازرون

پوستر

32

استرس گرمایی در گوساله های شیری

پوستر

34

امروزه چه تحقیقاتی بر روی گوساله¬ها انجام می¬شود؟

پوستر

36

تغذیه و تولیدمثل

پوستر

37

بررسی سیمای لیپیدی میشهای ن‍ژاد قرهگل در فصل تولید مثل و خارج از فصل و ارتباط آن با پاسخ به اثر قوچ و تزریق پر

پوستر

38

اثر منبع چربی بر فراسنجه‌های خونی و گلبول‌های سفید گاوهای چند شکم هلشتاین در تابستان

پوستر

39

اثر سطح تولید و منبع چربی بر عملکرد شیردهی گاوهای چند شکم هلشتاین در تابستان

پوستر

40

ارتباط موتاسیون نقطه ای در ژن گیرنده ی هورمون محرك فولیكول (FSH) با برخی از فاکتورهای تولیدمثلی گاو شیری هلشتا

پوستر

41

تغییرات هورمون کورتیزول، پروتئین تام و آلبومین در اثر تزریق ویتامین C در گوسفندان تحت استرس گرمائی

پوستر

42

چند شکلی ژن CD4 و نقش آن در افزایش مقاومت به بیماری ورم پستان گاوی

پوستر

44

اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل سلنیوم – ویتامین E بر غلظت هورمون پروژسترون خون گاوهای هلشتاین

پوستر

47

بررسی میزان شیوع سل گاوی درگاوهای شهرستان شوشتر

پوستر

48

انگل های منتقله از مواد خشبی در تغذیه اسب

پوستر

49

اهمیت پروتئین در خوراک اسب

پوستر

50

بررسی شیوع سرمی آلودگی به ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک در گوسفند و گاو دراهواز

پوستر

51

مدیریت استرس گرمایی در گاوهای شیری

پوستر

52

پرورش ومدیریت تغذیه تلیسه

پوستر

54

سندروم جفت گیری مکرر (Repeat Breeder Syndrome) و تاثیر تنش اکسیداتیو بر آن

پوستر

55

مروری بر آلودگی خوراک دام ، بافت ها و فرآورده ها ی حیوانی به فلزات سنگین در ایران و جهان

پوستر

56

تاثیر تنش بر گله گاو شیری

پوستر

57

واکسن‌های BHV-1 و نقش آنان در برنامه‌های کنترل و ریشه‌کنی

پوستر

58

جایگزینی کنجاله‏ سویا با کانولا در جیره آغازین گوساله: سنجه‌های رشد اسکلتی-سلامت پس از شیرگیری

پوستر

59

جایگزینی کنجاله‏ سویا با کانولا در جیره آغازین گوساله: عملکرد رشد طی پس از شیرگیری

پوستر

61

تغذیه کروم بر سنجه‌های رشد اسکلتی-سلامت گوساله‌ در تابستان: دوره پیش و پس از شیرگیری

پوستر

68

اندازه‌گیری گوارش‌پذیری مواد مغذی در جیره‌های دارای برگ خرمای فرآوری شده در بره‌های کرمانی

پوستر

69

جایگزینی یونجه با برگ خرمای فرآوری‌شده: اثر بر رفتار تغذیه‌ای بره‌های کرمانی برپایه NDF مصرفی

پوستر

70

ورم پستان در شتر

پوستر

71

شناسایی و بررسی ویژگی های پروبیوتیکی با کتری های موجود در ورمی کمپوست حاصل از کود گاوی جهت استفاده در خوراک دا

پوستر

72

بررسی فرایند تولید واکسن های دامی

پوستر

74

ارزیابی ارتباط احتمالی بین برخی ترکیبات آغوز و غلظت ایمونوگلوبولین جی (IgG) در آغوز گاو هلشتاین

پوستر

75

چرا و چگونه گاوهای گله حذف می شوند و راهکار مدیریت آن چیست

پوستر

77

ارزش غذایی لگومینه ها و مواد ضد تغذیه ای آنها در تغذیه دام

پوستر

78

ترکیب شیمیایی گیاه سسبانیا (Sesbania sesban) به عنوان خوراک دام در گامه¬های گوناگون رشد

پوستر

79

اثر تغذیه‌ی سیلاژ تفاله‌ و دانه‌ی خشک انار بر شمار گلبول‌های سفید خون بره‌های پرواری

پوستر

80

اثر تغذیه‌ی سیلاژ تفاله‌ و دانه‌ی خشک انار بر رنگ گوشت بره‌های پرواری نژاد مهربان

پوستر

83

عملکرد رشد گوساله‌های هلشتاین از تولد تا سه ماهگی: اثر منبع دانه غله و کروم

پوستر

84

سنجه‌های رشد اسکلتی-سلامت گوساله‌ها از تولد تا سه ماهگی: اثر منبع دانه غله و کروم

پوستر

85

اثر خوراندن سیلاژ تفاله و تفاله خشک دانه انار بر پرزهای شکمبه بره¬های مهربان

پوستر

86

اثر تغذیه سیلاژ تفاله‌‌ و تفاله‌ی خشک دانه‌ی انار بر رفتار جویدن بره‌‏های پرواری مهربان

پوستر

89

طراحی و ساخت جایگاه واکسیناسیون گوسفند و بز

پوستر

91

مقایسه مقاومت به انسولین به 4 روش محاسباتی در گاوهای هولشتاین طی روزهای مختلف شیردهی

پوستر

بدون كد

آستانه آسایش شنوایی در گاوهای شیری

پوستر

بدون كد

نقدی بر روشهای پیشگیری از تب شیر

پوستر

بدون كد

وقوع مسمومیت آبستنی و تلفات شدید در گوسفندان یک گله با جیره نامتعادل گیری توامان هیپوکلسمی و ارتباط همه

پوستر

بدون كد

مروری بر راهكارهای پیشگیری و كنترل لكوز گاوی

پوستر